Academic publications in Dutch

 • ‘Inzicht, integriteit en NWO’, in: Bald de Vries, Elaine Mak, Lukas van den Berge, Thomas Riesthuis, Jet Tigchelaar, Jeroen Kiewiet, Susanne Burri & Thijs de Sterke (red.), Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum. Beschouwingen rondom het werk van professor A.M. Hol. Den Haag: Boom juridisch 2020, 303-312 (met Sanne Taekema)
 • ‘Doormodderen in de polder of bouwen van luchtkastelen?’, Filosofie & Praktijk 33(2012)4, 82-87.
 • ‘De neutrale overheid – ‘and never the twain shall meet’? Een voortgezette discussie’, Filosofie & Praktijk, 33(2012) 1, 52-68.
 • ‘De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study’, Nederlands Juristenblad 87(2012)36, 2528-2537.  (plus 15 pagina’s methodologische verantwoording verschenen op de NJB-website) plus ‘Naschrift’ bij ‘Reactie’ P. Hooimeijer, Nederlands Juristenblad 88(2013) 6, 306-307. 
 • ‘De paradox van de ondemocratische democratietheorie’, in M.-C.Foblets, M. Hildebrandt en J. Steenbergen (red.), Liber Amicorum René Foqué, Gent: Larcier/Boom juridische uitgevers 2011, 123-136. 
 • ‘Diversiteit in Nederland’, Openbaar Bestuur, 2010(12), 2-6, met W.H.J. de Been. 
 • ‘Homogeniteit versus diversiteit – schuivende verhoudingen’, Religie & Samenleving, 5(2010)2, 103-123. 
 • ‘De neutrale overheid: abstracte filosofie versus staatsrechtelijke praktijk’, Filosofie & Praktijk, 31(2010)3, 6-20.
 • ‘De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal’, in: K. Holtzapffel en M. van Leeuwen (red.), De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit, Zoetermeer: Meinema 2010, 156-165.
 • ‘De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit’, Nederlands Juristenblad 84(2010)31, 2026-2031. 
 • ‘Debatten rond neutraliteit’, in: O. Tans e.a. (red.), De grenzen van het goede leven (Soeteman-bundel), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2009, 95-105.
 • ‘De regulering van professionals: twee botsende perspectieven’, in T. Jansen, G. van den Brink and J.J. Kole (red.), Een ongekende kracht, Amsterdam: Boom 2009, 168-181. 
 • ‘Creativiteit in de rechtswetenschap. Over interdisciplinariteit als heuristiek’, Nederlands Juristenblad 83(2008), 2742-2746.(longer Internet-version published on njb.nl)
 • ‘Juridische professies en de instrumentalisering van het recht’, in: J. Kole en D. de Ruyter (red.), Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit, Assen: Van Gorcum 2007, 114-125. 
 • ‘Gelijke zorg en respect voor de gelovige burger – een inclusief-vrijzinnige schets’, in P. de Hert en K. Meerschaut (red.), Scheiding van Kerk en Staat of Actief Pluralisme?, Antwerpen: Intersentia 2007, 187-204. 
 • ‘Religie en het publieke domein – een vrijzinnige invalshoek’, Theologisch Debat 3(2006)2, 4-13;(plus ‘Reactie op Henk Vroom’, p. 23.)
 • (Verkorte versie in ‘De staat neutraal?: een pleidooi voor een vrijzinnige benadering’, Christen Democratische Verkenningen (zomer 2006), 305-312.)
 • ‘Inclusief liberalisme: meer recht doen aan verscheidenheid’, in: E. Brugmans en M. Buijsen (red.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal, (annalen van het Thijmgenootschap 92 (2004) 1) Nijmegen: Valkhof Pers 2004, 99-115. 
 • ‘Methoden van rechtswetenschap: komen we verder?’, Nederlands Juristenblad, 79(2004)28, 1419-1428, met Barendrecht, J.M., J.B.M. Vranken, I. Giesen, M. Borgers, H.E.B. Tijssen, G.C.G.J. van Roermund en W.H. van Boom. 
 • ‘Het belang van idealen’, Nederlands Juristenblad, 79(2004)21, 1074-1080, met S. Taekema.
 • ‘Leer en leven: een vrijzinnige visie’, in: T. Boer (red.), Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme. Essays aangeboden aan Egbert Schroten, Assen: Van Gorcum 2004, 120-133. 
 • ‘John Rawls, de filosoof van de liberaal-democratische verzorgingsstaat’, Nederlands Juristenblad 78(2003)18, 914-919, met R. Pierik.
 • ‘De rol van de rechter rond levensbeëindigend handelen’, in: E.-J. Broers en B. van Klink (red.), De rechter als rechtsvormer, Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2001, 221-240. 
 • ‘Recht doen aan pluralisme’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 30(2001)1, 58-66.
 • ‘Het primaat van de praktijk’, in: B. van Klink en W. Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, 105-122.
 • ‘Het belang van idealen. Een programmatische verkenning’, in: W. van der Burg en F.W.A. Brom (red.), Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, 1-23.
 • ‘Wetgeving inzake morele kwesties: een procesgerichte benadering’, Ars Aequi 47(1998)2, 79-87.
 • ‘Het huwelijk – een omstreden instituut’, NJB 72(1997)29, 1321-1325.(plus ‘Naschrift’ (bij de reactie van M. de Blois), NJB 72(1997)37, 1721-1722.) 
 • ‘Gezondheidsrecht en bio-ethiek: op naar een nieuwe verhouding’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 25(1996)3, 192-206.
 • ‘Orgaandonatie: voorbij het liberale paradigma in het gezondheidsrecht?’, in: A.J.H.W. Coppelmans, W.E.C.A. Valkenburg, R.D. Vriesendorp, W.J. Witteveen, Het actuele recht 2 (JUVAT-bundel), Lelystad: Vermande 1995, 83-88.
 • ‘De toenemende beschermwaardigheid van het embryo: een lekke ballon’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 19(1995)7, 419-422.
 • ‘Morele beroepsdeformatie. Enkele hypothesen over de professionele moraal van juristen’, in: L.E. de Groot-van Leeuwen en L.H.A.J.M. Quant (red.), Ethiek en het juridisch beroep, ‘s-Gravenhage: VUGA 1995, 13-34.
 • ‘Symboolwerking van embryo-wetgeving’, Nederlands Juristenblad, 70(1995), 1236-1241.
 • ‘Naschrift bij de reactie van Prof.dr. H.J.J. Leenen’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 18(1994)7, 406-409.
 • ‘De juridische “status” van het embryo: een op drift geraakte fictie’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 18(1994)7, 386-401.
 • ‘Zelfbeschikking: een recht met vele gezichten? De ontoereikendheid van de juridische discussie over orgaandonatie’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, Assen: Van Gorcum 1994, 203-217, met C. Bekker.
 • ‘Grondrechten in het gezondheidsrecht: Beperkingen van de gangbare grondslagenbenadering’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, Assen: Van Gorcum 1994, 187-202, met H.M. Oevermans.
 • ‘De arts: heilige of koopman?, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, Assen: Van Gorcum 1994, 105-119, met A.K. Huibers.
 • ‘De twee-eenheid van recht en moraal: filosofische begripsverheldering en terreinverkenning’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, Assen: Van Gorcum 1994, 17-32.
 • ‘Inleiding’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, Assen: Van Gorcum 1994, 1-14, met P. Ippel.
 • ‘De zorg van een goed hulpverlener’, in: F.W.A. Brom, B.J. van den Bergh en A.K. Huibers (eds.), Beleid en Ethiek, Assen: Van Gorcum 1993, 88-99, met P. Ippel et al.
 • ‘De gele oormerken, of: de betekenis van incoherenties in ethiek en recht’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 22(1993), 37-50.
 • ‘Rechten van kinderen: enkele filosofische kanttekeningen’, in: C. van Nijnatten (red.), Kinderrechten in discussie, Meppel: Boom 1993, 64-80.
 • ‘Het milieu in de politieke filosofie: naar een andere staatsopvatting’, in: W. Achterberg (ed.), Natuur: uitbuiting of respect? natuurwaarden in discussie, Kampen: Kok Agora 1989, 96-120.
 • ‘Inleiding. De plaats van de ‘Tanner Lectures’ in het oeuvre van Jürgen Habermas’, in: Jürgen Habermas, Recht en Moraal. Twee voordrachten, Kampen: Kok Agora 1988, 7-47, met W. van Reijen.
 • ‘Pleidooi voor een radicaal-liberale rechtspraak: de rechtstheorie van Ronald Dworkin’, Recht en Kritiek, 12(1986), 342-373, met T. van Willigenburg.
 • ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid: teken van nihilisme en normvervaging?’, Recht en Kritiek, 12(1986), 213-228.
 • ‘De rechtstheorie van Jürgen Habermas’, Recht en Kritiek, 11(1985), 6-27.
 • ‘Verdediging van totaalweigeraars’, Recht en Kritiek, 10(1984), 162-174, met J. van Vreeswijk.
%d bloggers liken dit: